UW PRIVACY

Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Kinderpraktijk Lavell, gevestigd te Utrecht op de Aartsbisschop Romerostraat 591.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens, ook aantekeningen over de voortgang van de begeleiding. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

  • dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en gehouden ben aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
  • dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekt
  • dat het cliëntendossier niet langer dan de wettelijke termijn bewaard wordt
  • dat de factuurgegevens bewaard worden zolang als dat wettelijk verplicht is
  • dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en uw elektronisch dossier goed is beveiligd

Alleen met uw expliciet toestemming zal ik andere hulpverleners informeren, bijvoorbeeld voor overleg en afstemming, voor overdracht als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

U kunt altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens vermeld:
Uw naam, adres en woonplaats
de datum van het consult
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
de kosten van het consult
De zorgnota wordt per e-mail aan de cliënten verzonden.

PRIVACY OP DE WEBSITE
Door het gebruiken van de website www.kinderpraktijk-lavell.nl gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy-statement.

Op deze website worden geen tracking- of marketing-cookies gebruikt, maar uitsluitend technische cookies voor het goed functioneren van de website.